2015-12-11

Zadania

KOMPETENCJE JEDNOSTEK

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW

W BIAŁYMSTOKU

 

 

Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku należy w szczególności:

 

- prowadzenie rejestru zabytków;

 

- prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;

 

- sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

 

 - wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych;

 

- sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;

 

- organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zgodnie z opracowanym planem kontroli oraz kontroli doraźnych;

 

- opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów;

 

- uzgadnianie projektów oraz zmian w planach zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 

- upowszechniane wiedzy o zabytkach;

 

- współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

 

- weryfikacja wniosków składanych przez użytkowników i właścicieli o dotacje i refundacje z budżetu państwa;

 

- realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

 

- prowadzenie archiwum zakładowego.

 

 

Do zadań Delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku należy w szczególności:

 

- ochrona krajobrazu kulturowego, w tym układów urbanistycznych i ruralistycznych w planowaniu przestrzennym;

 

- ochrona zabytków architektury i budownictwa, w tym budownictwa obronnego oraz nieruchomych zabytków techniki;

 

- ochrona cmentarzy, parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni;

 

- ochrona miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

 

- ochrona zabytków ruchomych, w tym dzieł sztuki, rzemiosła artystycznego, wytworów techniki, sztuki ludowej i rękodzieła, jak również sprawy;

 

- ochrona zabytków archeologicznych, w  tym pozostałości terenowych pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzysk, kurhanów oraz reliktów działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.

 

 

Delegatura w Łomży obejmuje zasięgiem działania MIASTO ŁOMŻA ORAZ POWIATY ŁOMŻYŃSKI, GRAJEWSKI, KOLNEŃSKI, WYSOKOMAZOWIECKI I ZAMBROWSKI.

 

Delegatura w Suwałkach obejmuje zasięgiem działania MIASTO SUWAŁKI ORAZ POWIATY SEJNEŃSKI I SUWALSKI.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się