2015-12-11

Zadania

KOMPETENCJE JEDNOSTEK

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW

W BIAŁYMSTOKU

 

 

Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku należy w szczególności:

 

- prowadzenie rejestru zabytków;

 

- prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie;

 

- sporządzanie, w ramach przyznanych środków budżetowych, planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

 

 - wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych;

 

- sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych;

 

- organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zgodnie z opracowanym planem kontroli oraz kontroli doraźnych;

 

- opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy realizacji tych planów;

 

- uzgadnianie projektów oraz zmian w planach zagospodarowania przestrzennego województwa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 

- upowszechniane wiedzy o zabytkach;

 

- współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

 

- weryfikacja wniosków składanych przez użytkowników i właścicieli o dotacje i refundacje z budżetu państwa;

 

- realizacja zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

 

- prowadzenie archiwum zakładowego.

 

 

Do zadań Delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku należy w szczególności:

 

- ochrona krajobrazu kulturowego, w tym układów urbanistycznych i ruralistycznych w planowaniu przestrzennym;

 

- ochrona zabytków architektury i budownictwa, w tym budownictwa obronnego oraz nieruchomych zabytków techniki;

 

- ochrona cmentarzy, parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni;

 

- ochrona miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;

 

- ochrona zabytków ruchomych, w tym dzieł sztuki, rzemiosła artystycznego, wytworów techniki, sztuki ludowej i rękodzieła, jak również sprawy;

 

- ochrona zabytków archeologicznych, w  tym pozostałości terenowych pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzysk, kurhanów oraz reliktów działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.

 

 

Delegatura w Łomży obejmuje zasięgiem działania MIASTO ŁOMŻA ORAZ POWIATY ŁOMŻYŃSKI, GRAJEWSKI, KOLNEŃSKI, WYSOKOMAZOWIECKI I ZAMBROWSKI.

 

Delegatura w Suwałkach obejmuje zasięgiem działania MIASTO SUWAŁKI ORAZ POWIATY AUGUSTOWSKI, SEJNEŃSKI I SUWALSKI.