Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2015-12-22 11:14:17  kaminski_krystian kaminski_krystian

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Podlaski Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w w Białymstoku lub Zastępca PWKZ oraz Kierownicy Delegatur przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w <strong>w każdy wtorek w godzinach 10.00 - 16.30</strong>.<br /> <br /> W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosk&oacute;w jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.<br /> <br /> Przyjęcia interesant&oacute;w odbywają się w pok. 101 Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku.<br /> <br /> <strong>Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pok&oacute;j nr 101) lub telefonicznie (numer 85 7412332) - określając przedmiot sprawy.</strong><br /> <br /> Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.<br /> <br /> Osobą wyznaczoną do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania załatwiania skarg i wniosk&oacute;w jest starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych - Monika Bekier-Kozłowska.<br /> <br /> Skargi i wnioski kierowane do Konserwatora podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosk&oacute;w Urzędu prowadzonym przez stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.<br /> <br /> Skargi i wnioski kierowane do Kierownik&oacute;w Delegatur rejestrowane są w rejestrach skarg i wniosk&oacute;w Delegatury.<br /> <br /> Skargi i wnioski składane w Delegaturach przesyłane są niezwłocznie Konserwatorowi wraz z wyjaśnieniem sprawy i propozycją jej załatwienia.<br /> <br /> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w Konserwator lub Zastępca oraz Kierownicy Delegatur powierzają imiennie wyznaczonym pracownikom.<br /> <br /> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu os&oacute;b zainteresowanych o sposobie załatwienia.<br /> <br /> Skargi i wnioski, kt&oacute;re nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.<br /> <br /> Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie od innego organu - rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do kt&oacute;rego było adresowane.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Podlaski Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w w Białymstoku lub Zastępca PWKZ oraz Kierownicy Delegatur przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w <strong>w każdy wtorek w godzinach 10.00 - 16.30</strong>.<br /> <br /> W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosk&oacute;w jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.<br /> <br /> Przyjęcia interesant&oacute;w odbywają się w pok. 101 Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku.<br /> <br /> <strong>Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pok&oacute;j nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74-12-332 - określając przedmiot sprawy.</strong><br /> <br /> Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.<br /> <br /> Osobą wyznaczoną do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania załatwiania skarg i wniosk&oacute;w jest starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych - Monika Bekier-Kozłowska.<br /> <br /> Skargi i wnioski kierowane do Konserwatora podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosk&oacute;w Urzędu prowadzonym przez stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.<br /> <br /> Skargi i wnioski kierowane do Kierownik&oacute;w Delegatur rejestrowane są w rejestrach skarg i wniosk&oacute;w Delegatury.<br /> <br /> Skargi i wnioski składane w Delegaturach przesyłane są niezwłocznie Konserwatorowi wraz z wyjaśnieniem sprawy i propozycją jej załatwienia.<br /> <br /> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w Konserwator lub Zastępca oraz Kierownicy Delegatur powierzają imiennie wyznaczonym pracownikom.<br /> <br /> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu os&oacute;b zainteresowanych o sposobie załatwienia.<br /> <br /> Skargi i wnioski, kt&oacute;re nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.<br /> <br /> Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie od innego organu - rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do kt&oacute;rego było adresowane.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku lub Zastępca PWKZ oraz Kierownicy Delegatur przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10.00 - 16.30.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie (numer 85 7412332) - określając przedmiot sprawy.

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

Osobą wyznaczoną do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania załatwiania skarg i wniosków jest starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych - Monika Bekier-Kozłowska.

Skargi i wnioski kierowane do Konserwatora podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków Urzędu prowadzonym przez stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski kierowane do Kierowników Delegatur rejestrowane są w rejestrach skarg i wniosków Delegatury.

Skargi i wnioski składane w Delegaturach przesyłane są niezwłocznie Konserwatorowi wraz z wyjaśnieniem sprawy i propozycją jej załatwienia.

Załatwianie skarg i wniosków Konserwator lub Zastępca oraz Kierownicy Delegatur powierzają imiennie wyznaczonym pracownikom.

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie od innego organu - rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku lub Zastępca PWKZ oraz Kierownicy Delegatur przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10.00 - 16.30.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74-12-332 - określając przedmiot sprawy.

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

Osobą wyznaczoną do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania załatwiania skarg i wniosków jest starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych - Monika Bekier-Kozłowska.

Skargi i wnioski kierowane do Konserwatora podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków Urzędu prowadzonym przez stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski kierowane do Kierowników Delegatur rejestrowane są w rejestrach skarg i wniosków Delegatury.

Skargi i wnioski składane w Delegaturach przesyłane są niezwłocznie Konserwatorowi wraz z wyjaśnieniem sprawy i propozycją jej załatwienia.

Załatwianie skarg i wniosków Konserwator lub Zastępca oraz Kierownicy Delegatur powierzają imiennie wyznaczonym pracownikom.

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie od innego organu - rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

2018-03-06 15:09:05  kaminski_krystian kaminski_krystian

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Podlaski Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w w Białymstoku lub Zastępca PWKZ oraz Kierownicy Delegatur przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w <strong>w każdy wtorek w godzinach 10.00 - 16.30</strong>.<br /> <br /> W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosk&oacute;w jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.<br /> <br /> Przyjęcia interesant&oacute;w odbywają się w pok. 101 Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku.<br /> <br /> <strong>Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pok&oacute;j nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74-12-332 - określając przedmiot sprawy.</strong><br /> <br /> Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.<br /> <br /> Osobą wyznaczoną do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania załatwiania skarg i wniosk&oacute;w jest starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych - Monika Bekier-Kozłowska.<br /> <br /> Skargi i wnioski kierowane do Konserwatora podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosk&oacute;w Urzędu prowadzonym przez stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.<br /> <br /> Skargi i wnioski kierowane do Kierownik&oacute;w Delegatur rejestrowane są w rejestrach skarg i wniosk&oacute;w Delegatury.<br /> <br /> Skargi i wnioski składane w Delegaturach przesyłane są niezwłocznie Konserwatorowi wraz z wyjaśnieniem sprawy i propozycją jej załatwienia.<br /> <br /> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w Konserwator lub Zastępca oraz Kierownicy Delegatur powierzają imiennie wyznaczonym pracownikom.<br /> <br /> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu os&oacute;b zainteresowanych o sposobie załatwienia.<br /> <br /> Skargi i wnioski, kt&oacute;re nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.<br /> <br /> Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie od innego organu - rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do kt&oacute;rego było adresowane.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong>Podlaski Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w w Białymstoku przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 - 15.00 w odstępach 30 minutowych.</strong><br /> <br /> W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosk&oacute;w jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.<br /> <br /> Przyjęcia interesant&oacute;w odbywają się w pok. 101 Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku.<br /> <br /> <strong>Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pok&oacute;j nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74-12-332 - określając przedmiot sprawy.</strong><br /> <br /> Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.<br /> <br /> Osobą wyznaczoną do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania załatwiania skarg i wniosk&oacute;w jest starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych - Monika Bekier-Kozłowska.<br /> <br /> Skargi i wnioski kierowane do Konserwatora podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosk&oacute;w Urzędu prowadzonym przez stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.<br /> <br /> Skargi i wnioski kierowane do Kierownik&oacute;w Delegatur rejestrowane są w rejestrach skarg i wniosk&oacute;w Delegatury.<br /> <br /> Skargi i wnioski składane w Delegaturach przesyłane są niezwłocznie Konserwatorowi wraz z wyjaśnieniem sprawy i propozycją jej załatwienia.<br /> <br /> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w Konserwator lub Zastępca oraz Kierownicy Delegatur powierzają imiennie wyznaczonym pracownikom.<br /> <br /> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu os&oacute;b zainteresowanych o sposobie załatwienia.<br /> <br /> Skargi i wnioski, kt&oacute;re nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.<br /> <br /> Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie od innego organu - rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do kt&oacute;rego było adresowane.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku lub Zastępca PWKZ oraz Kierownicy Delegatur przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10.00 - 16.30.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74-12-332 - określając przedmiot sprawy.

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

Osobą wyznaczoną do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania załatwiania skarg i wniosków jest starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych - Monika Bekier-Kozłowska.

Skargi i wnioski kierowane do Konserwatora podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków Urzędu prowadzonym przez stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski kierowane do Kierowników Delegatur rejestrowane są w rejestrach skarg i wniosków Delegatury.

Skargi i wnioski składane w Delegaturach przesyłane są niezwłocznie Konserwatorowi wraz z wyjaśnieniem sprawy i propozycją jej załatwienia.

Załatwianie skarg i wniosków Konserwator lub Zastępca oraz Kierownicy Delegatur powierzają imiennie wyznaczonym pracownikom.

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie od innego organu - rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 - 15.00 w odstępach 30 minutowych.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74-12-332 - określając przedmiot sprawy.

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

Osobą wyznaczoną do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania załatwiania skarg i wniosków jest starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych - Monika Bekier-Kozłowska.

Skargi i wnioski kierowane do Konserwatora podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków Urzędu prowadzonym przez stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski kierowane do Kierowników Delegatur rejestrowane są w rejestrach skarg i wniosków Delegatury.

Skargi i wnioski składane w Delegaturach przesyłane są niezwłocznie Konserwatorowi wraz z wyjaśnieniem sprawy i propozycją jej załatwienia.

Załatwianie skarg i wniosków Konserwator lub Zastępca oraz Kierownicy Delegatur powierzają imiennie wyznaczonym pracownikom.

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie od innego organu - rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

2018-10-18 13:21:21  kaminski_krystian kaminski_krystian

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong>Podlaski Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w w Białymstoku przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 - 15.00 w odstępach 30 minutowych.</strong><br /> <br /> W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosk&oacute;w jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.<br /> <br /> Przyjęcia interesant&oacute;w odbywają się w pok. 101 Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku.<br /> <br /> <strong>Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pok&oacute;j nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74-12-332 - określając przedmiot sprawy.</strong><br /> <br /> Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.<br /> <br /> Osobą wyznaczoną do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania załatwiania skarg i wniosk&oacute;w jest starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych - Monika Bekier-Kozłowska.<br /> <br /> Skargi i wnioski kierowane do Konserwatora podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosk&oacute;w Urzędu prowadzonym przez stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.<br /> <br /> Skargi i wnioski kierowane do Kierownik&oacute;w Delegatur rejestrowane są w rejestrach skarg i wniosk&oacute;w Delegatury.<br /> <br /> Skargi i wnioski składane w Delegaturach przesyłane są niezwłocznie Konserwatorowi wraz z wyjaśnieniem sprawy i propozycją jej załatwienia.<br /> <br /> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w Konserwator lub Zastępca oraz Kierownicy Delegatur powierzają imiennie wyznaczonym pracownikom.<br /> <br /> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu os&oacute;b zainteresowanych o sposobie załatwienia.<br /> <br /> Skargi i wnioski, kt&oacute;re nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.<br /> <br /> Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie od innego organu - rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do kt&oacute;rego było adresowane.</p> ' na '<p> Podlaski Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w w Białymstoku przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.</p> <p> W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosk&oacute;w jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.</p> <p> Przyjęcia interesant&oacute;w odbywają się w pok.101 Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku.</p> <p> Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pok&oacute;j nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12&nbsp;332- określając przedmiot sprawy.</p> <p> Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.</p> <p> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu os&oacute;b zainteresowanych o sposobie załatwienia.</p> <p> Skargi i wnioski, kt&oacute;re nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie p&oacute;źniej niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.</p> <p> Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do kt&oacute;rego było adresowane.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 - 15.00 w odstępach 30 minutowych.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74-12-332 - określając przedmiot sprawy.

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

Osobą wyznaczoną do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania załatwiania skarg i wniosków jest starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych - Monika Bekier-Kozłowska.

Skargi i wnioski kierowane do Konserwatora podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków Urzędu prowadzonym przez stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski kierowane do Kierowników Delegatur rejestrowane są w rejestrach skarg i wniosków Delegatury.

Skargi i wnioski składane w Delegaturach przesyłane są niezwłocznie Konserwatorowi wraz z wyjaśnieniem sprawy i propozycją jej załatwienia.

Załatwianie skarg i wniosków Konserwator lub Zastępca oraz Kierownicy Delegatur powierzają imiennie wyznaczonym pracownikom.

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie od innego organu - rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok.101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12 332- określając przedmiot sprawy.

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

2018-10-18 13:22:15  kaminski_krystian kaminski_krystian

Pole full zmieniło wartość z '<p> Podlaski Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w w Białymstoku przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.</p> <p> W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosk&oacute;w jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.</p> <p> Przyjęcia interesant&oacute;w odbywają się w pok.101 Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku.</p> <p> Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pok&oacute;j nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12&nbsp;332- określając przedmiot sprawy.</p> <p> Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.</p> <p> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu os&oacute;b zainteresowanych o sposobie załatwienia.</p> <p> Skargi i wnioski, kt&oacute;re nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie p&oacute;źniej niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.</p> <p> Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do kt&oacute;rego było adresowane.</p> ' na '<p> Podlaski Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w w Białymstoku przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosk&oacute;w jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przyjęcia interesant&oacute;w odbywają się w pok.101 Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pok&oacute;j nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12&nbsp;332- określając przedmiot sprawy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu os&oacute;b zainteresowanych o sposobie załatwienia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski, kt&oacute;re nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie p&oacute;źniej niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do kt&oacute;rego było adresowane.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok.101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12 332- określając przedmiot sprawy.

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.

 

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

 

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok.101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

 

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12 332- określając przedmiot sprawy.

 

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

 

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

 

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

 

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

2018-10-18 13:25:41  kaminski_krystian kaminski_krystian

Pole full zmieniło wartość z '<p> Podlaski Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w w Białymstoku przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.</p> <p> &nbsp;</p> <p> W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosk&oacute;w jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Przyjęcia interesant&oacute;w odbywają się w pok.101 Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pok&oacute;j nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12&nbsp;332- określając przedmiot sprawy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu os&oacute;b zainteresowanych o sposobie załatwienia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi i wnioski, kt&oacute;re nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie p&oacute;źniej niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do kt&oacute;rego było adresowane.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> Podlaski Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w w Białymstoku przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosk&oacute;w jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Przyjęcia interesant&oacute;w odbywają się w pok.101 Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pok&oacute;j nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12&nbsp;332- określając przedmiot sprawy.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu os&oacute;b zainteresowanych o sposobie załatwienia.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Skargi i wnioski, kt&oacute;re nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie p&oacute;źniej niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do kt&oacute;rego było adresowane.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.

 

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

 

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok.101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

 

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12 332- określając przedmiot sprawy.

 

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

 

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

 

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

 

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.

 

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

 

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok.101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

 

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12 332- określając przedmiot sprawy.

 

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

 

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

 

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

 

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

2018-10-18 13:26:56  kaminski_krystian kaminski_krystian

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> Podlaski Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w w Białymstoku przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosk&oacute;w jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Przyjęcia interesant&oacute;w odbywają się w pok.101 Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pok&oacute;j nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12&nbsp;332- określając przedmiot sprawy.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu os&oacute;b zainteresowanych o sposobie załatwienia.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Skargi i wnioski, kt&oacute;re nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie p&oacute;źniej niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do kt&oacute;rego było adresowane.</p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <strong>Podlaski Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w w Białymstoku przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosk&oacute;w jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Przyjęcia interesant&oacute;w odbywają się w pok.101 Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pok&oacute;j nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12&nbsp;332- określając przedmiot sprawy.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu os&oacute;b zainteresowanych o sposobie załatwienia.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Skargi i wnioski, kt&oacute;re nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie p&oacute;źniej niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do kt&oacute;rego było adresowane.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.

 

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

 

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok.101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

 

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12 332- określając przedmiot sprawy.

 

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

 

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

 

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

 

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.

 

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

 

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok.101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

 

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12 332- określając przedmiot sprawy.

 

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

 

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

 

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

 

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

2021-11-24 09:43:57  Justyna Zajko-Czochańska

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <strong>Podlaski Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w w Białymstoku przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosk&oacute;w jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Przyjęcia interesant&oacute;w odbywają się w pok.101 Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pok&oacute;j nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12&nbsp;332- określając przedmiot sprawy.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu os&oacute;b zainteresowanych o sposobie załatwienia.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Skargi i wnioski, kt&oacute;re nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie p&oacute;źniej niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do kt&oacute;rego było adresowane.</p> ' na ' <p style="text-align: justify;"><strong>Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w, kierownicy wydział&oacute;w oraz kierownicy delegatur przyjmują interesant&oacute;w w sprawach skarg i wniosk&oacute;w w środy każdego tygodnia w godzinach 10:00-15:30.</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosk&oacute;w jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Przyjęcia interesant&oacute;w odbywają się w pok.101 Wojew&oacute;dzkiego Urzędu Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pok&oacute;j nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12&nbsp;332- określając przedmiot sprawy.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Załatwianie skarg i wniosk&oacute;w powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu os&oacute;b zainteresowanych o sposobie załatwienia.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Skargi i wnioski, kt&oacute;re nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie p&oacute;źniej niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do kt&oacute;rego było adresowane.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10:00-16:30.

 

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

 

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok.101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

 

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12 332- określając przedmiot sprawy.

 

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

 

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

 

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

 

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

Wojewódzki Konserwator Zabytków, kierownicy wydziałów oraz kierownicy delegatur przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy każdego tygodnia w godzinach 10:00-15:30.

 

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

 

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok.101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

 

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie pod numerem (85) 74 12 332- określając przedmiot sprawy.

 

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

 

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

 

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

 

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie innego organu- rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

2021-11-24 09:44:42  Justyna Zajko-Czochańska
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2015-12-22 09:17:08  kaminski_krystian kaminski_krystian

Utworzono artykuł 34823 o nazwie 'Skargi i wnioski'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste34823
user_idpuste520135
resource_idpuste940
namepusteSkargi i wnioski
category_idpuste126
language_idpuste1
shortpustePrzyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków
fullpuste

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku lub Zastępca PWKZ oraz Kierownicy Delegatur przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 10.00 - 16.30.

W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg i wniosków jest ustawowo wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pok. 101 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Aby ustalić termin i godzinę wizyty należy zgłosić się osobiście do Urzędu (pokój nr 101) lub telefonicznie (numer 85 7412332) - określając przedmiot sprawy.

Skargi i wnioski można składać codziennie w godzinach pracy Urzędu i Delegatur.

Osobą wyznaczoną do przyjmowania i koordynowania rozpatrywania załatwiania skarg i wniosków jest starszy inspektor ds. organizacyjno-kadrowych - Monika Bekier-Kozłowska.

Skargi i wnioski kierowane do Konserwatora podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków Urzędu prowadzonym przez stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych. Rejestracji podlegają skargi i wnioski wnoszone pisemnie, telegraficznie, pocztą elektroniczną, dalekopisem lub telefaksem, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski kierowane do Kierowników Delegatur rejestrowane są w rejestrach skarg i wniosków Delegatury.

Skargi i wnioski składane w Delegaturach przesyłane są niezwłocznie Konserwatorowi wraz z wyjaśnieniem sprawy i propozycją jej załatwienia.

Załatwianie skarg i wniosków Konserwator lub Zastępca oraz Kierownicy Delegatur powierzają imiennie wyznaczonym pracownikom.

Załatwianie skarg i wniosków powinno polegać na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, jej rozstrzygnięciu, wydaniu poleceń lub dokonaniu odpowiednich wystąpień, usunięciu stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania oraz zawiadomieniu osób zainteresowanych o sposobie załatwienia.

Skargi i wnioski, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego, powinny być rozpatrzone i załatwione niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w terminie miesiąca od dnia wpływu do Urzędu.

Skargi lub wnioski adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie od innego organu - rozpatruje i załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego było adresowane.

publishfrompuste2015-12-22 00:00:00
_activepuste1
slugpusteskargi-i-wnioski

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się