Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-28 09:22:24  kaminski_krystian kaminski_krystian
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-11-24 08:39:42  Justyna Zajko-Czochańska

Pole full zmieniło wartość z '<p> Klauzula informacyjna</p> ' na ' <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">RODO &ndash; OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;">Dbając o najwyższą jakość proces&oacute;w przetwarzania danych osobowych w Wojew&oacute;dzkim Urzędzie Ochrony Zabytk&oacute;w w Białymstoku, pragniemy poinformować, iż dane osobowe znajdujące się w Naszych zasobach tradycyjnych i informatycznych są przechowywane według najwyższych standard&oacute;w i procedur bezpieczeństwa oraz, że ich zabezpieczenie jest dla Nas priorytetem.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Kontakt z Nami</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Administrator</span>&nbsp;(dawniej administrator danych osobowych )&nbsp; &ndash;&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Podlaski Wojew&oacute;dzki Konserwator Zabytk&oacute;w</span>&nbsp; z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15&ndash;554 Białystok,&nbsp; tel.: 85 74 12 332, e-mail:&nbsp;<a href="mailto:sekretariat@wuoz.bialystok.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 110, 253);">sekretariat@wuoz.bialystok.pl</a></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;">We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Administratorem</span>&nbsp;listownie poprzez dane kontaktowe wskazane powyżej., lub bezpośrednio z wyznaczonym&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Inspektorem Ochrony Danych</span>, Rafałem Piątkiem:&nbsp;<a href="mailto:iod@wuoz.bialystok.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 110, 253);">iod@wuoz.bialystok.pl</a>&nbsp;&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Podstawy prawne pozyskiwania, przechowywanie oraz archiwizacja danych osobowych i cele ich przetwarzania</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;">Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zbieramy i wykorzystujemy te dane wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepis&oacute;w prawa. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż okres przewidziany w polskich przepisach prawa tj.: z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministr&oacute;w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz&oacute;w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiw&oacute;w zakładowych.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;"><u style="box-sizing: border-box;">Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych:</u></p> <ol style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; padding-left: 2rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</span>&nbsp;6 ust. 1 lit a) RODO &ndash; przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w granicach udzielonej nam dobrowolnej zgody. W dowolnym momencie, zgoda może zostać cofnięta przez osobę, kt&oacute;ra jej udzieliła. Zgoda zostaje odwołana ze skutkiem natychmiastowym, w szczeg&oacute;lności dane osobowe kandydat&oacute;w do pracy oraz os&oacute;b uczestniczących w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez Administratora,</li> <li style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Realizacja zobowiązań umownych</span>&nbsp;6 ust. 1 lit b) RODO &ndash; przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji istniejących lub przyszłych um&oacute;w pomiędzy nami, a osobami, kt&oacute;rych dane dotyczą lub będą realizować umowę, w szczeg&oacute;lności dane osobowe do um&oacute;w cywilnoprawnych. Niniejsza podstawa prawna odnosi się także do stosunk&oacute;w przed umownych.</li> <li style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Obowiązek prawny</span>&nbsp;6 ust. 1 lit. c) RODO &ndash; jeżeli podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ciążący na Nas obowiązek prawny, obowiązek ten stanowi podstawę przetwarzania, w szczeg&oacute;lności dane osobowe do: decyzji administracyjnych, zam&oacute;wień publicznych, rejestr&oacute;w i dokumentacji zabytk&oacute;w, czy danych osobowych pozyskiwanych podczas nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepis&oacute;w ustawy o ochronie zabytk&oacute;w i opiece nad zabytkami.</li> <li style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Obowiązek prawny</span>&nbsp;6 ust. 1 lit. e) RODO &ndash; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.</li> <li style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Prawnie uzasadniony interes</span>&nbsp;6 ust. 1 lit. f) RODO &ndash; przetwarzanie jest niezbędne do cel&oacute;w wynikających z prawnie uzasadnionych interes&oacute;w realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczeg&oacute;lności jako ewentualne dochodzenie roszczeń i obrony praw Administratora.</li> </ol> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Źr&oacute;dło pochodzenia danych osobowych</span>, kt&oacute;re pozyskujemy, przechowujemy (przetwarzamy) pochodzą od os&oacute;b, kt&oacute;rych dane dotyczą, z innych źr&oacute;deł oraz mogą pochodzić ze źr&oacute;deł publicznie dostępnych.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Odbiorcy danych osobowych i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;">Dane osobowe mogą być ujawnione innym organom administracji publicznej, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepis&oacute;w prawa, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji zadań ustawowych, podmiotom realizującym wsparcie prawne, doradcze i techniczne.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;">W chwili obecnej dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, m.in.: Facebook Inc. oraz Google LLC.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;">Dane osobowe r&oacute;wnież nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Prawa osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;"><u style="box-sizing: border-box;">Każda osoba</u>, kt&oacute;rej dane dotyczą&nbsp;<u style="box-sizing: border-box;">ma prawo do</u>:</p> <ol style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; padding-left: 2rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box;">Dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),</li> <li style="box-sizing: border-box;">Sprostowania danych (art. 16. RODO),</li> <li style="box-sizing: border-box;">Usunięcia danych (art. 17 RODO),</li> <li style="box-sizing: border-box;">Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),</li> <li style="box-sizing: border-box;">Przenoszenia danych (art. 20 RODO),</li> <li style="box-sizing: border-box;">Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),</li> <li style="box-sizing: border-box;">Niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).</li> <li style="box-sizing: border-box;">Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 &ndash; 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.</li> </ol> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;"><u style="box-sizing: border-box;">Każda osoba</u>&nbsp;jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Administrator. Zobowiązani jesteśmy do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:</p> <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem 3em; list-style-position: initial; list-style-image: initial; padding-left: 2rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box;">w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.</li> <li style="box-sizing: border-box;">w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania, o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi.</li> <li style="box-sizing: border-box;">udzielamy odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.</li> <li style="box-sizing: border-box;">w przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Nami pod adresem e-mail:&nbsp;<a href="mailto:iod@wuoz.bialystok.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(13, 110, 253);">iod@wuoz.bialystok.pl</a></li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 1rem; margin-top: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Roboto; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Klauzula informacyjna

RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dbając o najwyższą jakość procesów przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku, pragniemy poinformować, iż dane osobowe znajdujące się w Naszych zasobach tradycyjnych i informatycznych są przechowywane według najwyższych standardów i procedur bezpieczeństwa oraz, że ich zabezpieczenie jest dla Nas priorytetem.

Kontakt z Nami

Administrator (dawniej administrator danych osobowych )  – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków  z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15–554 Białystok,  tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem listownie poprzez dane kontaktowe wskazane powyżej., lub bezpośrednio z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, Rafałem Piątkiem: iod@wuoz.bialystok.pl  

Podstawy prawne pozyskiwania, przechowywanie oraz archiwizacja danych osobowych i cele ich przetwarzania

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zbieramy i wykorzystujemy te dane wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż okres przewidziany w polskich przepisach prawa tj.: z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych:

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 6 ust. 1 lit a) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w granicach udzielonej nam dobrowolnej zgody. W dowolnym momencie, zgoda może zostać cofnięta przez osobę, która jej udzieliła. Zgoda zostaje odwołana ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności dane osobowe kandydatów do pracy oraz osób uczestniczących w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez Administratora,
 2. Realizacja zobowiązań umownych 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji istniejących lub przyszłych umów pomiędzy nami, a osobami, których dane dotyczą lub będą realizować umowę, w szczególności dane osobowe do umów cywilnoprawnych. Niniejsza podstawa prawna odnosi się także do stosunków przed umownych.
 3. Obowiązek prawny 6 ust. 1 lit. c) RODO – jeżeli podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ciążący na Nas obowiązek prawny, obowiązek ten stanowi podstawę przetwarzania, w szczególności dane osobowe do: decyzji administracyjnych, zamówień publicznych, rejestrów i dokumentacji zabytków, czy danych osobowych pozyskiwanych podczas nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 4. Obowiązek prawny 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Prawnie uzasadniony interes 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności jako ewentualne dochodzenie roszczeń i obrony praw Administratora.

Źródło pochodzenia danych osobowych, które pozyskujemy, przechowujemy (przetwarzamy) pochodzą od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł oraz mogą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.

Odbiorcy danych osobowych i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Dane osobowe mogą być ujawnione innym organom administracji publicznej, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji zadań ustawowych, podmiotom realizującym wsparcie prawne, doradcze i techniczne.

W chwili obecnej dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, m.in.: Facebook Inc. oraz Google LLC.

Dane osobowe również nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. Sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. Usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. Przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. Niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Każda osoba jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Administrator. Zobowiązani jesteśmy do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 • w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
 • w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania, o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi.
 • udzielamy odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • w przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Nami pod adresem e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl

 

2018-05-28 07:58:35  kaminski_krystian kaminski_krystian

Utworzono artykuł 136822 o nazwie 'Klauzula informacyjna'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste136822
user_idpuste520135
resource_idpuste940
namepusteKlauzula informacyjna
category_idpuste28421
language_idpuste1
shortpusteKlauzula informacyjna
fullpuste

Klauzula informacyjna

publishfrompuste2018-05-28 00:00:00
_activepuste1
slugpusteklauzula-informacyjna

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się