Lista artykułów

Nazwa artykułu
Udostępnianie informacji o rejestrach
Udostępnianie informacji o rejestrach Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Białymstoku
15.12.2015 więcej
Wojewódzka ewidencja zabytków
Wojewódzka ewidencja zabytków. Stan na 17 października 2017
roku.
15.12.2015 więcej
Rejestr C - zabytki archeologiczne
Rejestr C - Wykaz zabytków archeologicznych województwa
podlaskiego
15.12.2015 więcej
Rejestr B - zabytki ruchome
Rejestr B - Wykaz zabytków ruchomych województwa podlaskiego
15.12.2015 więcej
Rejestr A - zabytki nieruchome
Rejestr A - Wykaz zabytków nieruchomych województwa
podlaskiego. Stan na dzień 20 kwietnia 2018 roku.
15.12.2015 więcej