Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przetarg nieograniczony na budowę garażu dwustanowiskowego wolnostojącego na samochody osobowe kategorii III  
Przedmiot zamówienia
Budowa garażu dwustanowiskowego wolnostojącego na samochody osobowe kategorii III przy Pałacu Hasbacha w Białymstoku  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków  
Województwo
PODLASKIE  
Powiat
Białystok  
Ulica
ul. Dojlidy Fabryczne  
Numer budynku
23  
Data publikacji od
2020-03-20  
Data publikacji do
2020-06-30  
Termin składania ofert
2020-04-28 11:00  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym
45213350-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z różnymi środkami transportu
 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę garażu dwustanowiskowego wolnostojącego na samochody osobowe kategorii III przy Pałacu Hasbacha w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23. 

 

"W związku z opóźnieniem w zatwierdzeniu budżetu Zamawiającego na rok 2020 oraz koniecznością dołączenia projektu wykonawczego, na podstawie art. 11c ustawy Prawo zamówień publicznych, ulega modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

 - zmianie ulega treść tabeli w pkt 4, rozdz. XIV. SIWZ:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

Oferta w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych: 

„Budowa garażu dwustanowiskowego wolnostojącego na samochody osobowe kategorii III 

przy Pałacu Hasbacha w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23”

nie otwierać przed < 28.04.2020 r.  godz. 11:15 > 

<   DOKŁADNA   NAZWA   I   ADRES   WYKONAWCY   >

 - zmianie ulegają zapisy szóstego wiersza pkt 1, rozdz. XV SIWZ:

było: „nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2020 r. do godz. 11:00”

jest: „nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2020 r. do godz. 11:00”

 

 Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego”.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...niu w BZP.pdf 223,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ Budowa garażu...wiskowego.pdf 3,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Specyfikacja Techni...dowlanych.pdf 8,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt budowlany cz. I.pdf 413,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt budowlany cz. II.pdf 719,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt budowlany cz. III.pdf 369,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar.pdf 144,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. 1 Projekt zago...ia terenu.pdf 3,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. nr 2-6.pdf 634,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. nr 7-8.pdf 120,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki w wers...ytowalnej.doc 158,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...2020 roku.pdf 190,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się