2018-01-26

Zezwolenia i pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni wpisane do rejestru zabytków:

 

Usunięcie drzew i krzewów rosnących na w/w terenach podlega przepisom ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody. Wobec powyższego należy uzyskać zarówno pozwolenie, jak i zezwolenie na usunięcie drzew na podstawie przepisów tych dwóch ustaw. W tym celu należy złożyć dwa wnioski  – o wydanie zezwolenia i o wydanie pozwolenia. Wzory wniosków znajdują się na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku w zakładce „Druki i formularze”.

 

Nieruchomości lub ich części wpisane do rejestru zabytków inne niż parki, ogrody, formy zaprojektowanej zieleni:

 

Usunięcie drzew lub krzewów podlega przepisom ustawy o ochronie przyrody. Wobec powyższego należy uzyskać zezwolenie na podstawie przepisów tej ustawy. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Wzór wniosku znajduje się na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku w zakładce „Druki i formularze”

 

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew:

 

Jeżeli drzewa rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości jest obowiązany zgodnie z ustawa o ochronie przyrody dokonać wyłącznie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód drzewa na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
  • 50 cm w przypadku pozostałych drzew

Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku w zakładce „Druki i formularze”.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się