2015-12-22

Załatwianie spraw w urzędzie

Naszym Klientem jest - zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - osoba fizyczna lub jednoska organizacyjna posiadająca tytuł prawny do korzystania z zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
Klient będący wnioskodawcą winien przedstawić aktualny (z okresu ostatnich 3 miesięcy) dokument potwierdzający swoje prawa do występowania w sprawie dotyczącej zabytku.

Na tej podstawie można uzyskać:

 • wytyczne konserwatorskie do zamierzonych prac przy zabytku,
 • nieodpłatny wgląd w dokumentację zabytku, łącznie z dokonywaniem niezbędnych odpisów,
 • pozwolenie na prace przy zabytku lub w otoczeniu zabytku /konserwacja, remont, modernizacja, zmiany zagospodarowania terenu, prace pielęgnacyjne przy drzewostanie, wycinka drzew, podział nieruchomości, zmiana przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru itp.,
 • profesjonalną pomoc merytoryczną, doradztwo specjalistyczne,
 • zaświadczenie potwierdzające dbałość o zabytek umożliwiające:
  • ubieganie się o zwolnienie od podatku od nieruchomości oraz podatku od spadku i darowizn,
  • oraz dotacje i ulgi z funduszy samorządowych,
 • dotacje finansowe na prace przy zabytku,
 • jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę wydawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wniosek składany za pośrednictwem WKZ),
 • jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę (wniosek składany do WKZ),
 • wielokrotne indywidualne pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę (wniosek składany do WKZ),
 • wielokrotne ogólne pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę (wniosek składany do WKZ).


Pozwolenia na wywóz nie wymagają:

 • zabytki niewpisane do rejestru zabytków mające nie więcej niż 55 lat,
 • zabytki będące obiektami techniki, niewpisane do rejestru, mające nie więcej niż 25 lat,
 • zabytki przywiezione z zagranicy, które są objęte procedurą odprawy czasowej w rozumieniu przepisów Kodeksu celnego,
 • zabytki przywiezine z zagranicy przez osoby  korzystające z przywilejów lub  immunitetów dyplomatycznych,
 • dzieła twórców żyjących,
 • inne przedmioty o cechach zabytków ale niebędące zabytkami.

Powyższe kategorie obiektów wywozi się na podstawie zaświadczenia wydawanego przez WKZ.

Klient ma także obowiązki ustawowe wobec urzędu, w szczególności w zakresie:

 • zawiadamiania WKZ o:
  • uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia,
  • zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości  o wystąpieniu zagrożenia,
  • zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości,
  • niezwłocznie zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia nastąpienia tej zmiany,
 • podejmowania działań przy zabytku zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • udostępniania zabytku do badań prowadzonych przez służby konserwatorskie,
 • przedkładania wymaganych przepisami dokumentów dotyczących postępowania administracyjnego prowadzonego przez urząd.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się