Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Starszy inspektor ochrony zabytków do spraw rejestru zabytków nieruchomych  
E-mail
sekretariat@wuoz.bialystok.pl  
Telefon
857412332  
Fax
857327562  
Data składania
2017-10-12  
Data wygaśnięcia
2017-11-01  
Tagi
 
Województwo
PODLASKIE  
Powiat
Białystok  
Gmina
Białystok
Miasto
Białystok  
Ulica
ul. Dojlidy Fabryczne  
Numer budynku
23  

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor ochrony zabytków do spraw: rejestru zabytków nieruchomych w Wydziale Rejestru i Dokumentacji Zabytków.

 

WYMIAR ETATU: 1/1 Umowa na zastępstwo


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Białystok

 


ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok

 


WARUNKI PRACY:
Praca biurowa w siedzibie urzędu (I piętro budynku wpisanego do rejestru zabytków, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe). Wyjazdy służbowe na terenie województwa podlaskiego.

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach wpisania zabytku do rejestru zabytków nieruchomych na wniosek lub z urzędu.
 • Opiniowanie i przesyłanie wniosków kierowanych do ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w sprawach skreślenia zabytku z rejestru zabytków nieruchomych.
 • Prowadzenie wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych /Księga A/ dla woj. podlaskiego.
 • Prowadzenie ewidencji zabytków nieruchomych woj. podlaskiego.
 • Udostępnianie właścicielom i użytkownikom zabytków informacji o zabytkach nieruchomych znajdujących się w rejestrze i wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: wyższe konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, historia sztuki, historia - ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy - praca w administracji publicznej lub w obszarze ochrony zabytków

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy złożyć do: 12 października 2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok

 

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "oferta na stanowisko pracy - starszy inspektor ochrony zabytków" od poniedziałku do piątku w Sekretariacie, pok. 104 I piętro w godz. 8.00 -15.00 lub przesłać listownie.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie ( w przypadku ofert wysłanych pocztą o ważności decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Zachęcamy do skorzystania z wzoru oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej WUOZ w Białymstoku.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani poprzez e-mail.
Oferty odrzucone w czasie naboru zostaną komisyjnie zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (85)7412332
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Załączniki

  Lista kandydatów s...017.10.17.pdf 247 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru 2017.10.25.pdf 324,69 KB (pdf) szczegóły pobierz