2016-10-05

Majątek

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku prowadzi gospodarkę finansową jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa.

 

Majątek Skarbu Państwa w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i dysponuje Urząd obejmuje dobra ruchome, nieruchome a także inne prawa mające wartość pieniężną.

 

W skład majątku wchodzą:

  • budynek biurowy – w trwałym zarządzie - Pałac Hasbacha przy ul. Dojlidy Fabryczne 23 w Białymstoku,
  • środki transportu,
  • sprzęt komputerowy, biurowy,
  • urządzenia techniczne i maszyny,
  • wyposażenie,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • zbiory biblioteczne,
  • dobra kultury,
  • środki obrotowe na rachunkach bankowych Urzędu.