Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
21.09.2017 więcej
Przemieszczenie zabytku ruchomego
Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku ruchomego
16.12.2016 więcej
Ocena czasu powstania zabytku
Wydanie oceny czasu powstania zabytku/przedmiotu o cechach
zabytku
16.12.2016 więcej
Dotacje na prace przy zabytku
Udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku
16.12.2016 więcej
Usunięcie drzew/krzewów
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
27.02.2016 więcej
Zalecenia konserwatorskie
Wydanie zaleceń konserwatorskich
27.02.2016 więcej
Podejmowanie innych działań przy zabytkach
Wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy
zabytkach
27.02.2016 więcej
Poszukiwanie zabytków
Wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków
27.02.2016 więcej
Prace/badania konserwatorskie, restauratorskie, architektoniczne
Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac/badań konserwatorskich,
restauratorskich, architektonicznych
27.02.2016 więcej
Badania archeologiczne
Wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
27.02.2016 więcej
12