Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
01.09.2017 więcej
Włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków
Włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków
11.08.2016 więcej
Ocena czasu powstania zabytku
Wydanie oceny czasu powstania zabytku/przedmiotu o cechach
zabytku
05.01.2016 więcej
Prace konserwatorskie/restauratorskie w zakresie zabytkowej zieleni
Prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich w zakresie
zabytkowej zieleni lub konserwacji zabytkowych parków lub innych
form zabytkowej zieleni
05.01.2016 więcej
Dotacje na prace przy zabytku
Udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku
31.12.2015 więcej
Zmiana przeznaczenia/sposobu korzystania z zabytku
Wydanie pozwolenia na zmianę przeznaczenia/sposobu korzystania z
zabytku
31.12.2015 więcej
Umieszczanie na zabytku urządzeń/tablic/reklam oraz napisów
Wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń
technicznych/tablic/reklam oraz napisów
31.12.2015 więcej
Roboty budowlane w otoczeniu zabytku
Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu
zabytku
31.12.2015 więcej
Przemieszczenie zabytku ruchomego
Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku ruchomego
31.12.2015 więcej
Podział zabytku nieruchomego
Wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego
31.12.2015 więcej
12