Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wniosek o udzielenie dotacji
Wniosek o udzielenie dotacji
20.01.2020 więcej
Wniosek o odstąpienie od zasady wysłuchania stron
Wniosek o odstąpienie od zasady wysłuchania stron (10 KPA)
22.10.2019 więcej
Formularz uzupełnienia braków formalnych
Formularz uzupełnienia braków formalnych
27.09.2019 więcej
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia lub zakończenia robót budowlanych
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia lub zakończenia robót
budowlanych
18.10.2018 więcej
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku ruchomego
18.10.2018 więcej
Program robót budowlanych
Program robót budowlanych
18.10.2018 więcej
Podział albo zmiana przeznaczenia/sposobu korzystania z zabytku
Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku
nieruchomego/zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z
zabytku
18.10.2018 więcej
Udostępnienie materiałów znajdujących się w zasobach archiwum
Wniosek o udostępnienie materiałów znajdujących się w
zasobach archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Białymstoku
21.08.2018 więcej
Usunięcie drzew i krzewów - zezwolenie
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
22.01.2018 więcej
Usunięcie drzew i krzewów - parki i ogrody
Wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z
nieruchomości/części nieruchomości będącej wpisanym do
rejestru zabytków parkiem/ogrodem/inną formą zaprojektowanej
zieleni
22.01.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się