2018-05-28

Klauzula informacyjna

RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dbając o najwyższą jakość procesów przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku, pragniemy poinformować, iż dane osobowe znajdujące się w Naszych zasobach tradycyjnych i informatycznych są przechowywane według najwyższych standardów i procedur bezpieczeństwa oraz, że ich zabezpieczenie jest dla Nas priorytetem.

Kontakt z Nami

Administrator (dawniej administrator danych osobowych )  – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków  z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15–554 Białystok,  tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem listownie poprzez dane kontaktowe wskazane powyżej., lub bezpośrednio z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, Rafałem Piątkiem: iod@wuoz.bialystok.pl  

Podstawy prawne pozyskiwania, przechowywanie oraz archiwizacja danych osobowych i cele ich przetwarzania

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zbieramy i wykorzystujemy te dane wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż okres przewidziany w polskich przepisach prawa tj.: z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z jednolitym rzeczowym wykazie akt, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych:

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 6 ust. 1 lit a) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w granicach udzielonej nam dobrowolnej zgody. W dowolnym momencie, zgoda może zostać cofnięta przez osobę, która jej udzieliła. Zgoda zostaje odwołana ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności dane osobowe kandydatów do pracy oraz osób uczestniczących w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez Administratora,
 2. Realizacja zobowiązań umownych 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji istniejących lub przyszłych umów pomiędzy nami, a osobami, których dane dotyczą lub będą realizować umowę, w szczególności dane osobowe do umów cywilnoprawnych. Niniejsza podstawa prawna odnosi się także do stosunków przed umownych.
 3. Obowiązek prawny 6 ust. 1 lit. c) RODO – jeżeli podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ciążący na Nas obowiązek prawny, obowiązek ten stanowi podstawę przetwarzania, w szczególności dane osobowe do: decyzji administracyjnych, zamówień publicznych, rejestrów i dokumentacji zabytków, czy danych osobowych pozyskiwanych podczas nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 4. Obowiązek prawny 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Prawnie uzasadniony interes 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności jako ewentualne dochodzenie roszczeń i obrony praw Administratora.

Źródło pochodzenia danych osobowych, które pozyskujemy, przechowujemy (przetwarzamy) pochodzą od osób, których dane dotyczą, z innych źródeł oraz mogą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.

Odbiorcy danych osobowych i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

Dane osobowe mogą być ujawnione innym organom administracji publicznej, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji zadań ustawowych, podmiotom realizującym wsparcie prawne, doradcze i techniczne.

W chwili obecnej dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, m.in.: Facebook Inc. oraz Google LLC.

Dane osobowe również nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. Sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. Usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. Ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. Przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. Niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
 8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

Każda osoba jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Administrator. Zobowiązani jesteśmy do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 • w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
 • w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania, o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi.
 • udzielamy odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
 • w przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Nami pod adresem e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..