DRUKUJ
2015-12-22

Załatwianie spraw w urzędzie

Naszym Klientem jest - zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - osoba fizyczna lub jednoska organizacyjna posiadająca tytuł prawny do korzystania z zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
Klient będący wnioskodawcą winien przedstawić aktualny (z okresu ostatnich 3 miesięcy) dokument potwierdzający swoje prawa do występowania w sprawie dotyczącej zabytku.

Na tej podstawie można uzyskać:

 • wytyczne konserwatorskie do zamierzonych prac przy zabytku,
 • nieodpłatny wgląd w dokumentację zabytku, łącznie z dokonywaniem niezbędnych odpisów,
 • pozwolenie na prace przy zabytku lub w otoczeniu zabytku /konserwacja, remont, modernizacja, zmiany zagospodarowania terenu, prace pielęgnacyjne przy drzewostanie, wycinka drzew, podział nieruchomości, zmiana przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru itp.,
 • profesjonalną pomoc merytoryczną, doradztwo specjalistyczne,
 • zaświadczenie potwierdzające dbałość o zabytek umożliwiające:
  • ubieganie się o zwolnienie od podatku od nieruchomości oraz podatku od spadku i darowizn,
  • oraz dotacje i ulgi z funduszy samorządowych,
 • dotacje finansowe na prace przy zabytku,
 • jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę wydawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wniosek składany za pośrednictwem WKZ),
 • jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę (wniosek składany do WKZ),
 • wielokrotne indywidualne pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę (wniosek składany do WKZ),
 • wielokrotne ogólne pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę (wniosek składany do WKZ).


Pozwolenia na wywóz nie wymagają:

 • zabytki niewpisane do rejestru zabytków mające nie więcej niż 55 lat,
 • zabytki będące obiektami techniki, niewpisane do rejestru, mające nie więcej niż 25 lat,
 • zabytki przywiezione z zagranicy, które są objęte procedurą odprawy czasowej w rozumieniu przepisów Kodeksu celnego,
 • zabytki przywiezine z zagranicy przez osoby  korzystające z przywilejów lub  immunitetów dyplomatycznych,
 • dzieła twórców żyjących,
 • inne przedmioty o cechach zabytków ale niebędące zabytkami.

Powyższe kategorie obiektów wywozi się na podstawie zaświadczenia wydawanego przez WKZ.

Klient ma także obowiązki ustawowe wobec urzędu, w szczególności w zakresie:

 • zawiadamiania WKZ o:
  • uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia,
  • zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości  o wystąpieniu zagrożenia,
  • zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości,
  • niezwłocznie zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia nastąpienia tej zmiany,
 • podejmowania działań przy zabytku zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • udostępniania zabytku do badań prowadzonych przez służby konserwatorskie,
 • przedkładania wymaganych przepisami dokumentów dotyczących postępowania administracyjnego prowadzonego przez urząd.