Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Prace/badania konserwatorskie, restauratorskie, architektoniczne
Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac/badań konserwatorskich,
restauratorskich, architektonicznych
27.02.2016 więcej
Badania archeologiczne
Wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
27.02.2016 więcej
Prowadzenie robót budowlanych
Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
27.02.2016 więcej
Przemieszczenie zabytku nieruchomego
Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego
27.02.2016 więcej
Oświadczenie o posiadanym prawie do korzystania z zabytku
Oświadczenie o posiadanym prawie/tytule prawnym do korzystania z
zabytku
27.02.2016 więcej
Podział zabytku nieruchomego
Wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego
27.02.2016 więcej
Roboty budowlane w otoczeniu zabytku
Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu
zabytku
27.02.2016 więcej
Umieszczanie na zabytku urządzeń/tablic/reklam oraz napisów
Wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń
technicznych/tablic/reklam oraz napisów
27.02.2016 więcej
Zmiana przeznaczenia/sposobu korzystania z zabytku
Wydanie pozwolenia na zmianę przeznaczenia/sposobu korzystania
z zabytku
27.02.2016 więcej
Prace konserwatorskie/restauratorskie w zakresie zabytkowej zieleni
Prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich w zakresie
zabytkowej zieleni lub konserwacji zabytkowych parków lub innych
form zabytkowej zieleni
27.02.2016 więcej
12