Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Prace konserwatorskie/restauratorskie w zakresie zabytkowej zieleni
Prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich w zakresie
zabytkowej zieleni lub konserwacji zabytkowych parków lub innych
form zabytkowej zieleni
02.08.2016 więcej
Roboty budowlane w otoczeniu zabytku
Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu
zabytku
02.08.2016 więcej
Prowadzenie robót budowlanych
Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
02.08.2016 więcej
Przemieszczenie zabytku nieruchomego
Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego
02.08.2016 więcej
Umieszczanie na zabytku urządzeń/tablic/reklam oraz napisów
Wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń
technicznych/tablic/reklam oraz napisów
02.08.2016 więcej
Zmiana przeznaczenia/sposobu korzystania z zabytku
Wydanie pozwolenia na zmianę przeznaczenia/sposobu korzystania z
zabytku
02.08.2016 więcej
Zalecenia konserwatorskie
Wydanie zaleceń konserwatorskich
02.08.2016 więcej
12