Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków
Włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków
11.08.2016 więcej
Ocena czasu powstania zabytku
Wydanie oceny czasu powstania zabytku/przedmiotu o cechach
zabytku
05.01.2016 więcej
Umieszczanie na zabytku urządzeń/tablic/reklam oraz napisów
Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku
urządzeń technicznych/tablic/reklam oraz napisów
31.12.2015 więcej
Roboty budowlane w otoczeniu zabytku
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w
otoczeniu zabytku
31.12.2015 więcej
Przemieszczenie zabytku nieruchomego lub przeniesienie zabytku ruchomego
Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku
nieruchomego lub przeniesienie zabytku ruchomego
31.12.2015 więcej
Prowadzenie robót budowlanych
Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
31.12.2015 więcej
Badania archeologiczne
Wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
31.12.2015 więcej
Prace/badania konserwatorskie, restauratorskie, architektoniczne
Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac/badań konserwatorskich,
restauratorskich, architektonicznych
31.12.2015 więcej
Poszukiwanie zabytków
Wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków
31.12.2015 więcej
Podejmowanie innych działań przy zabytkach
Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań
przy zabytkach
30.12.2015 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się