Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Roboty budowlane w otoczeniu zabytku
Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu
zabytku
31.12.2015 więcej
Przemieszczenie zabytku ruchomego
Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku ruchomego
31.12.2015 więcej
Podział zabytku nieruchomego
Wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego
31.12.2015 więcej
Oświadczenie o posiadanym prawie do korzystania z zabytku
Oświadczenie o posiadanym prawie/tytule prawnym do korzystania z
zabytku
31.12.2015 więcej
Przemieszczenie zabytku nieruchomego
Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego
31.12.2015 więcej
Prowadzenie robót budowlanych
Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
31.12.2015 więcej
Badania archeologiczne
Wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
31.12.2015 więcej
Prace/badania konserwatorskie, restauratorskie, architektoniczne
Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac/badań konserwatorskich,
restauratorskich, architektonicznych
31.12.2015 więcej
Poszukiwanie zabytków
Wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków
31.12.2015 więcej
Podejmowanie innych działań przy zabytkach
Wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy
zabytkach
30.12.2015 więcej
123