Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków
Włączenie pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków
11.08.2016 więcej
Ocena czasu powstania zabytku
Wydanie oceny czasu powstania zabytku/przedmiotu o cechach
zabytku
05.01.2016 więcej
Prace konserwatorskie/restauratorskie w zakresie zabytkowej zieleni
Prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich w zakresie
zabytkowej zieleni lub konserwacji zabytkowych parków lub innych
form zabytkowej zieleni
05.01.2016 więcej
Dotacje na prace przy zabytku
Udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku
31.12.2015 więcej
Zmiana przeznaczenia/sposobu korzystania z zabytku
Wydanie pozwolenia na zmianę przeznaczenia/sposobu korzystania z
zabytku
31.12.2015 więcej
Umieszczanie na zabytku urządzeń/tablic/reklam oraz napisów
Wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń
technicznych/tablic/reklam oraz napisów
31.12.2015 więcej
Roboty budowlane w otoczeniu zabytku
Wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu
zabytku
31.12.2015 więcej
Przemieszczenie zabytku ruchomego
Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku ruchomego
31.12.2015 więcej
Podział zabytku nieruchomego
Wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego
31.12.2015 więcej
Przemieszczenie zabytku nieruchomego
Wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego
31.12.2015 więcej
12